Estat d'informació no financera

L’Estat d’Informació No Financera (EINF) s’ha elaborat en línia amb els requisits establerts en la Llei 11/2018 de 28 de desembre de 2018 d’Informació No Financera i Diversitat per la qual es modifiquen el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat (procedent del Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre).

En la seva elaboració també s’han considerat les directrius sobre la presentació d’informes no financers de la Comissió Europea (2017/C 215/01) derivades de la Directiva 2014/95/UE. Així mateix, s’han definit els continguts sobre la base dels estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI).
El perímetre d’aquest informe inclou Áreas S.A.U. al tractar-se de l’única societat amb l’obligatorietat d’elaborar un Estat d’Informació No Financera conforme a la Llei 11/2018. En aquest context, l’EINF té l’objectiu d’informar sobre les qüestions ambientals, socials i relatives al personal que són rellevants per al mateix en l’execució de les activitats pròpies del seu negoci.

La informació inclosa en el EINF està verificada per KPMG Assessors S.L. en la seva condició de prestador independent de serveis de verificació, de conformitat amb la nova redacció donada per la Llei 11/2018 a l’article 49 del Codi de Comerç.