POLÍTICA DE PRIVACITAT – ÁREAS, S.A.U.

1. Introducció

La present Política de Privacitat (la «Política») descriu com ÁREAS, S.A.U. («ÁREAS» o «nosaltres») recull, utilitza, emmagatzema, comparteix i protegeix la informació personal derivada de l’ús que en fa l’usuari a través del domini https://es.areas.com (el «Lloc»), així com dels serveis que puntualment puguem oferir a través del Lloc i, si s’escau, en els nostres establiments (els «Serveis»).

Als efectes de la present Política, l’usuari del Lloc web i l’usuari o client dels diferents establiments d’ÁREAS s’anomenaran indistintament l’«Usuari» i, de manera conjunta, els «Usuaris».

2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Les dades personals que ÁREAS pugui obtenir per l’ús del Lloc i, si s’escau, com a conseqüència de la prestació i adquisició dels Serveis, seran tractats per ÁREAS, amb domicili social al c. Gaspar Fàbregas i Roses 81, 2a planta, Joan, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona, i es pot contactar amb el seu delegat de protecció de dades a gdpr-contact@areas.com.

El tractament de les dades personals es regeix per aquesta Política. Tots els termes que consten escrits en la Política tindran el significat que s’estableix en les Condicions d’Ús (que es poden consultar en aquest enllaç), tret que es defineixin de manera expressa en la present Política.

3. Amb quines finalitats tractem les seves dades?

Les dades personals es recolliran i tractaran a través del Lloc i, si escau, a través de la comercialització de productes i serveis duta a terme en els establiments d’ÁREAS i a través dels canals a distància facilitats amb aquests efectes, per a les finalitats següents:

  1. Per gestionar el desenvolupament i compliment de la relació contractual que mantinguem amb l’Usuari, d’acord amb les Condicions d’Ús i amb els termes i condicions que, si escau, resultin d’aplicació.
  2. Per respondre i gestionar les consultes formulades per l’Usuari en relació amb els Serveis i/o el Lloc, així com les possibles reclamacions que l’Usuari presenti a ÁREAS.
  3. Per revisar i millorar els nostres Serveis i/o el Lloc mitjançant la realització d’investigacions, estadístiques, enquestes, estudis de qualitat, millora de les polítiques i estudi de tendències de mercant, entre altres.

Així mateix, i únicament en cas que l’Usuari ho consenteixi per a cada cas, tractarem les seves dades per a les finalitats addicionals següents:

  1. Si així ho sol·licita, per enviar-li publicitat o informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis d’ÁREAS que puguin ser de l’interès de l’Usuari.
  2. Per gestionar la participació en concursos i promocions puntuals, així com l’adhesió a programes de fidelització.
  3. Per conèixer millor les preferències de l’Usuari mitjançant l’avaluació del seu perfil, sobre la base del seu comportament i com utilitza el Lloc i com hi navega, i per poder crear audiències. Tingui en compte que podem dur a terme aquestes activitats d’elaboració de perfils a través de cookies, segons es descriu de manera detallada en la nostra Política de Cookies.

Les dades personals també es tractaran quan ÁREAS hagi de complir amb una obligació que li sigui aplicable, com ara les derivades de la normativa fiscal i de prevenció del blanqueig de capitals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de dades?

La base jurídica per al tractament de dades és l’execució de les Condicions d’Ús i, si escau, de la relació contractual mantinguda amb l’Usuari, i el tractament de les dades personals és estrictament necessari per poder utilitzar els nostres Serveis i/o el Lloc i, per tant, poder-se beneficiar dels serveis que es posen a disposició de l’Usuari. En els supòsits en què l’Usuari contacti amb nosaltres per plantejar preguntes o demanar informació, així com per revisar i millorar els nostres Serveis i/o el Lloc, la base jurídica és l’interès legítim d’ÁREAS.

Pel que fa a les finalitats addicionals, el propi consentiment prestat per l’Usuari, el qual podrà revocar en qualsevol moment sense que això afecti la prestació del servei. En concret, l’Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment dirigint-se a [completar].

En relació amb el compliment de les obligacions imposades a ÁREAS, la base jurídica és la pròpia normativa d’aplicació (per exemple, la comunicació de les dades personals a l’Administració tributària per complir amb les obligacions fiscals contemplades en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; i la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, i els seus respectius reglaments de desenvolupament, i altra normativa que pugui resultar d’aplicació).

5. Durant quant de temps conservem les dades personals?

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessàries, útils i pertinents d’acord amb les finalitats descrites en la present Política, així com durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals que en cada cas corresponguin.

En particular, les dades personals necessàries per enviar-li comunicacions comercials electròniques seran tractades sempre i quan l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat i, una vegada l’hagi retirat, durant el termini necessari per respondre per les responsabilitats que es puguin haver originat. En qualsevol cas, quan les dades personals no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir i mentre no es procedeixi a la seva cancel·lació definitiva, es conservaran de forma bloquejada.

6. A quins destinataris es comunicaran les dades?

ÁREAS podrà comunicar les dades personals de l’Usuari/client quan així se li exigeixi per llei, per a la defensa dels seus drets i interessos legítims, i a proveïdors d’ÁREAS en la seva condició d’encarregats del tractament en el marc de la corresponent prestació de serveis. És possible que determinats proveïdors de serveis estiguin ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu. En aquests casos, ÁREAS subscriurà els corresponents acords i contractes amb els proveïdors per tal de garantir que la transferència de les seves dades personals es realitza en tot moment sota un marc de seguretat i protecció equivalent al contemplat en la normativa europea de protecció de dades.

Així mateix, ÁREAS podrà cedir les dades personals a les companyies del seu grup d’empreses, en cas que sigui necessari per a la gestió administrativa interna. La base jurídica per fer aquesta cessió és l’interès legítim d’ÁREAS en la gestió corporativa dels Serveis prestats.

7. Quins són els seus drets com a titular de les dades personals?

Dret Contingut Canals d’atenció
Accés Podrà obtenir confirmació si es tracten les seves dades personals, així com consultar les dades personals concretes que són objecte de tractament. Per a l’exercici dels seus drets, haurà d’enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça gdpr-contact@areas.com, indicant el dret que vol exercir.
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles que estiguin incompletes.
Supressió Podrà sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Les dades deixaran de tractar-se, excepte per motius imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els supòsits següents:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;
  • Quan el tractament sigui il·lícit, l’Usuari s’oposi a la supressió de les seves dades i en sol·liciti la limitació d’ús;
  • Quan no sigui necessari tractar les seves dades, però les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
  • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’han obtingut de la seva relació contractual amb ÁREAS, així com transmetre-les a una altra entitat.
Si considera que les seves dades personals no s’han tractat de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, a través de la pàgina web www.agpd.es.

8. Canvis en la Política de Privacitat

ÁREAS es reserva el dret de modificar aquesta Política. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política, es comunicarà a l’Usuari a través del Lloc per oferir la possibilitat de revisar els canvis abans que es facin efectius.