AVÍS LEGAL Y CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

 

Introducció

 

ÁREAS, S.A.U. (d’ara endavant, «ÁREAS» o la «Companyia») és una societat mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili social a Esplugues de Llobregat, Edifici Il·lumina, c/ Gaspar Fàbregas i Roses nº 81, planta 2 (08950) i amb NIF A-08225013. Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 43308, foli 11, fulla número B-33570.

ÁREAS és la titular dels drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus sobre el portal accessible a través de la pàgina web https://es.areas.com/ (d’ara endavant, la «Pàgina Web»).

Les presents condicions d’ús (d’ara endavant, les «CGU») estableixen la relació de l’usuari (d’ara endavant, l’«Usuari») amb la Companyia, i regeixen l’accés, navegació i ús de la Pàgina Web. En accedir a la Pàgina Web, l’Usuari accepta les presents CGU. En cas que no estigui d’acord amb aquestes, l’Usuari ha d’abstenir-se d’accedir i utilitzar la Pàgina Web. De tenir algun dubte sobre les CGU, ens pot contactar a gdpr-contact@areas.com .

 

Finalitat de la Pàgina Web

La finalitat de la Pàgina Web és proporcionar informació general i comercial sobre la Companyia. La informació facilitada a través de la Pàgina Web és orientativa i no exhaustiva. Així mateix, aquesta informació pot no estar actualitzada a cada moment. L’accés a la Pàgina Web és gratuït. No obstant això, els serveis oferts a través de la Pàgina Web poden implicar consum de dades. ÁREAS no es fa responsable dels costos derivats de la comunicació i enviament de dades o de la connexió a Internet en els quals incorrin els Usuaris. Els Usuaris podran consultar als seus operadors de telecomunicacions per a obtenir més informació sobre aquest tema.

 

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Pàgina Web (inclosa la seva informació, textos, dades, plans de màrqueting o altres documents de caràcter publicitari, models, gràfics, dissenys, software, imatges, fotografies, veus, sons, vídeos, continguts multimèdia, signes distintius, marques i altres continguts de la Pàgina Web) són titularitat d’ÁREAS i/o dels seus llicenciadors.

Excepte en aquells casos en els quals s’hagin concedit drets o aquests drets derivin de la llei, els únics drets que adquireix l’Usuari sobre els citats drets de propietat Intel·lectual i industrial són els estrictament necessaris per a utilitzar la Pàgina Web, de conformitat amb aquestes CGU. En conseqüència, els Usuaris reconeixen i accepten que la utilització de la Pàgina Web no suposa la cessió al seu favor de cap dret de propietat intel·lectual o industrial, tals com drets d’autor, marques, dissenys o altres drets de la Pàgina Web; així com tampoc constitueix cap autorització per a la creació de desenvolupaments derivats de la Pàgina Web i/o els seus elements, excepte per la llicència d’ús limitada que es concedeix als Usuaris per a utilitzar la Pàgina Web en els termes aquí previstos.

Així mateix, els Usuaris hauran d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats a la Pàgina Web.

 

Modificacions de les CGU

ÁREAS es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents CGU en qualsevol moment. A aquest efecte, procedirà a incloure a la Pàgina Web la nova versió de les mateixes per a coneixement general dels Usuaris.

 

Ús incorrecte de la Pàgina Web

L’Usuari es compromet a no fer un mal ús de la Pàgina Web. En particular, l’Usuari es compromet a no dur a terme les següents actuacions:

  • Activitats contràries a la Llei en vigor, a les presents CGU, a la moral, els bons costums o a l’ordre públic establert, o amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives de drets i interessos d’ÁREAS o de tercers. En particular, activitats que infringeixin els drets d’autor, els noms o les marques registrades, així com els drets de privacitat.
  • Utilitzar la Pàgina Web o part de la mateixa en altres llocs web privats o comercials, així com establir hiperenllaços  o hipervincles a la Pàgina Web ni a cap dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit d’ÁREAS).
  • Alterar, copiar, modificar, descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar la Pàgina Web o els seus continguts.
  • Transmetre un virus o un altre component nociu que perjudiqui, limiti o danyi la Pàgina Web o qualsevol xarxa connectada o que interfereixi amb l’ús i gaudi de la Pàgina Web per altres usuaris.

ÁREAS es reserva el dret a bloquejar l’accés a qualsevol Usuari en cas que infringeixi les presents CGU, els drets de tercers o la legislació aplicable i, en particular, els compromisos estipulats a la present clàusula. ÁREAS conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li enfront de l’Usuari, especialment els referents a l’inici de procediments penals o civils.

 

Responsabilitats

L’Usuari utilitza la Pàgina Web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l’Usuari s’obliga a utilitzar la Pàgina Web conforme a la Llei, responent enfront d’ÁREAS i/o enfront de tercers, de qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En aquest sentit, ÁREAS no es fa responsable de cap mal o alteració en els equips de l’Usuari com a resultat de la instal·lació o l’ús per la seva part de la Pàgina Web.

En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a ÁREAS. ÁREAS no controla ni supervisa cap dels referits continguts, tret que així ho estableixi el tribunal competent o una decisió administrativa, reservant-se el dret d’eliminar-los o impedir la seva visualització fins que es demostri la titularitat del material en qüestió o la legalitat d’aquest.

ÁREAS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al dispositiu de l’Usuari (hardware i software) i/o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Pàgina Web, d’un mal funcionament d’Internet, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu de la Pàgina Web motivats per causes alienes a ÁREAS.

La Pàgina Web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació i/o serveis obtinguts de tercers. ÁREAS no exerceix cap control sobre els mateixos i no es responsabilitza del seu contingut, el seu funcionament o de la transmissió rebuda per part dels esmentats tercers. ÁREAS ofereix a l’usuari aquests enllaços i informació i/o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en els llocs web o aplicacions vinculats.

 

Independència i integració de les clàusules

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules de les presents CGU no afectarà l’eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts derivades de les CGU no es veiessin afectats de manera essencial. S’entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos de qualsevol de les parts, o que recaigui sobre l’objecte mateix les presents CGU. Aquestes clàusules hauran de reemplaçar-se o integrar-se amb unes altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes.

 

Disposicions finals, legislació aplicable, tribunals jurisdiccionals competents

Les presents CGU es regeixen per la legislació espanyola comuna. Si els Usuaris tenen la condició de consumidor, les presents CGU estaran també subjectes a qualsevol legislació local aplicable.

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir arran de l’ús de la Pàgina Web o de les presents CGU, es sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya), i en el cas que es tracti d’un Usuari que actuï en la seva condició de consumidor, al tribunal del domicili que correspongui a l’Usuari/consumidor.

Els Usuaris, en cas d’actuar en condició de consumidor, podran igualment sotmetre qualsevol disputa derivada o relacionada amb les CGU a un procediment de resolució de conflictes alternatiu («ADR»). El llistat de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea pot consultar-se al següent enllaç:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

 

Última actualització

Octubre de 2019